“Vi vil ikke være dommedagsprofeter. Vi synes verden er fantastisk – det er derfor vi vil ta vare på den.”

Hilde Forberg Andersen

I bystyret 12. desember ble budsjettet for som MDG har forhandlet fram i samarbeid med KrF, Ap og Sp vedtatt. Her er det gruppeleder Hilde Forberg Andersen sa i bystyret da hun presenterte MDGs verdier og tiltak.

December 13, 2019

Som kommune er man virkelig «hands on» i manges liv. Mye bra er sagt, som vi sammen er opptatt av i posisjon.

 • Unge skal bli sett – da er det viktig med nok lærere
 • Man skal føle seg trygg og fylle hverdagen med meningsfylte aktiviteter, mer uavhengig av
  familiens inntekt
 • Eldre skal leve hele livet
 • Kommunen skal være en god arbeidsgiver

Vi i De Grønne har noen områder vi har vært spesielt opptatt av i årets budsjett. Overskriftene handler om det vi vil skal gi retning for perioden: Klima, natur, kultur og byutvikling – med folkehelse på kjøpet.

KLIMA

Vi vil være bærekraftige – og ATTRAKTIVE. Vi vil finne det skjæringspunktet. For hvis vi bare tenker attraksjon – uten bærekraft – da glemmer vi at vi er en liten del, av noe større.

Vi vil ansvarliggjøre Porsgrunn – på globale utfordringer – som handler om klima og natur. Det er mange globale utfordringer, men klima – og natur – det handler om livsgrunnlaget – for ALLE. Og klimaendringene og naturkrisene – går aller mest utover fattige i verden, som har minst ressurser. Dette handler derfor MINST like mye – om solidaritet. Med kommende generasjoner, med dyr og natur, og med verdens fattige.

Greta Thunberg er kåret til årets person av Time Magazine. Og som hun sa i Madrid på klimakonferansen i går – verdens 10 % rikeste, står for over 50 % av utslippene. Mange av oss i Porsgrunn er blant de 10 %-ene. Vi har hatt en sak om klimabudsjett tidligere i dag. Klima er en viktig satsing i denne perioden – men vi må få det inn i et system. Vi har satt av midler, 200 000 kr, til å starte arbeidet i 2020, utover det rådmannen har satt av. Vi trenger gode saker fra rådmannen framover, med forslag til rette grep for å nå målene. Det vil – tror vi – bli behov for langt mer penger, når vi får på bordet hva vi faktisk trenger for å lykkes.

Vi vet det fortsatt er viktig å jobbe med grønne innkjøp, med totalbildet og livsløpsanalyser. For vi må føle oss trygge på at de produktene vi kjøper – ikke ødelegger klima og natur – andre steder.

Utover dette vil vi redusere matsvinn, ny skole på Tveten skal selvsagt være KLIMA- og MILJØVENNLIG og vi vil gi sykkelgodtgjøring på tjenestereise. Vi registrerer at det har vært noen spørsmål og kritikk knyttet til dette. For å si det enkelt – det handler om å se det store bildet, og hva som lønner seg på lang sikt.

Redusert biltrafikk fører til mindre slitasje på veiene, redusert behov for større veier, bedre framkommelighet for næringstrafikken, og ikke minst – renere luft og bedre folkehelse. Det er mye forskning på gode effekter av sykling. Statens vegvesen har regnet ut at samfunnet tjener 25 kroner for hver km som sykles. Og for øvrig 50 kr for hver km man går. Så det er god samfunnsøkonomi, å la bilen stå – NÅR MAN KAN.

Fysisk inaktivitet er nå den 4. ledende dødsårsaken globalt. (Syklende snekkerfirma i Oslo har redusert sykefravær, økt omdømme og inntjening, effektivisert varelevering og redusert kostnader for kundene.)

NATUR

Når det gjelder det NATUR, så ser vi at denne krisen er fjern for mange. Det er slått fast – at 200 arter – dyr, planter, eller insekter – blir utryddet – HVER ENESTE DAG. Det er 1000 ganger rasker enn «normal» utryddelse. Vi som lever nå – er MIDT i en ny MASSEUTRYDDELSE. Og det har ikke gått raskere siden dinosaurene ble utryddet for nesten 65 mill. år siden.

Men nå er det for første gang menneskeskapt. Nedbygging og klimaendringer er store årsaker. Derfor er vi opptatt av at grøntanlegg i kommunen skal både være pene og NYTTIGE, med en funksjon som hjelper en presset natur, slik vi kjenner den.

Mange norske bekker ligger i rør. Vi vil starte arbeidet med å åpne Klyvebekken, det er satt av 500 000 kr til et forprosjekt. Å åpne bekker er et potensielt KINDER-egg, med særlig 3 – tre – gode ting.

 • Flere åpne bekker er en del av samfunnsberedskapen, for å redusere fare og konsekvenser
  ved flom.
 • Det blir SÅ mye mer liv og røre m/åpent vann og kantvegetasjon, enn i et rør i bakken
 • Åpne bekker er bra for natur, men det er også bra for boområdene, når det ikke lenger er
  kloakk i dem.

Det blir ofte anlagt stier som en del av et lite parkområde, langs åpna bekker og elver, så dette er høykvalitets rekreasjon og byutvikling. Vann og blomster synes de fleste er vakkert. Selvsagt koster det penger, men det er også vanlig å bygge ut etappevis, gjerne i kombinasjon
med andre prosjekter. Og det kan ses på som en slags forsikring, fordi overvannshåndteringen blir så mye bedre. De er også billigere å drifte og vedlikeholde, enn løsninger under bakken.

I tillegg vil vi kartlegge natur i skjærgården, der er det også mye å ta vare på, med stort byggepress, det er satt av 200 000 kr.

For å få til disse tiltakene, har vi bl.a. saldert midler satt av til mulighetsstudie for utbygging i Valleråsen.

Det er også stadig mer fokus på at intakt natur er et store karbonlagre. Det å bygge ned skog- og naturområder, fører også til store utslipp. Så det er vi selvsagt imot, av flere grunner. Miljøhovedstaden Oslo har skogvern definert som eget mål – både som et natur- og klimatiltak. På samme måte vil vi at vår kommune ikke skal bidra til uttak av torv fra myr, som også er et stort karbonlager og leveområde for mange arter. Vi vil derfor bli «torvfri».

Attraktiv BYUTVIKLING OG KULTURLIV

Så gjør vi jo mye for å oppgradere infrastruktur for gange og sykkel, vi ruster opp bygater og det bygges, og gårdeiere har oppgradert gamle perler i nedre del av Storgata. Og vi vil bygge gangbru. Det er mye bra byutvikling i det, men vi trenger å fylle byen m/ innhold & samhold – og vi må gjøre det som skjer i byen vår godt kjent.

Vi vil derfor støtte Porsgrunn min by, som har nye koster, ny drakt, ny giv og ideer. Det vil vi støtte, med i alt 500 000 kr i perioden. Og så tenker vi at det blir viktig å framsnakke byen vår, og ha fokus på gode opplevelser. IKKE bruke kreftene primært på å klage på dårlig parkering – her får vi en sak senere som bil belyse status og muligheter.

Og ja, vi vil fortsatt at man skal kunne parkere, men ikke på torg og møteplasser.

Vi har satt av midler til økt vedlikehold av bymøbler, benker, lykter osv., for at det skal være fint og innbydende rundt oss, og vi tenker at det er en fin ting at man først tar vare på det man har før man bytter ut.

Når det gjelder foreslåtte salderinger innen kulturområdet – Så synes vi at ombygging av kino og uteområde er et spennende prosjekt – her er det bedt om en sak om belyser det som er planlagt – den vil vi følge spent med på.

Og på samme måte som vi mennesker gir byen liv og innhold, gir byen opplevelser og innhold til våre liv. Vi har derfor satt av midler til at Sommerscenen videreføres, og at det sikres midler til vedlikehold av kunst.

Når det gjelder ny politisk sak om museum som det også er bedt om, er vi opptatt av at vi har ANSVAR for kulturminner, historie og ikke minst ildsjeler i Porsgrunn. Det vil vi følge nøye med på.

Attraktivitetstiltak – vil vi oppjustere vedtak om turvei på nedlagte jernbanespor, der vi sier tydelig at Porsgrunn vil ta en AKTIV rolle i arbeidet, men at økonomiske forhold ligger som før.

Felles legevakt og voksenopplæring – det er helt sikkert mye bra i dag, men vi sier ja til samarbeid og sammenslåing, vi vil generelt ha mer av det.

Vi vil at Porsgrunn skal være levende, attraktiv, rettferdig, med god folkehelse. Her tror vi at vi har mange med oss.

Og vi vil IKKE være dommedagsprofeter – vi synes verden er FANTASTISK – det er derfor vi vil ta vare på den.