Fotocredit: Christer Busk

Vi krever egen kommunedelplan for naturmangfold

Ledelsen i Porsgrunn kommune jobber iherdig for å bygge ned viktige naturområder, samtidig som en fersk FN-rapport viser at vi utrydder arter verden over i en fart som aldri har vært sett før. Det går ikke an!

May 8, 2019

En omfattende og svært alarmerende rapport fra Det internasjonale naturpanelet (IPBES) viser at vi går en mørk framtid i møte om vi ikke endrer vårt forhold til naturen. Forskerne mener at utryddelsen av arter og tapet av naturmangfold som vi nå står overfor er en enda større trussel enn klimaendringene. Om vi fortsetter som vi stevner vil vi etter hvert ikke klare å livnære jordas befolkning.

Den største trusselen mot biologisk mangfold er at vi spiser oss inn på naturområder og bygger ned arealer. Og det er flest truede arter der folk bor. I Norge er det særlig kommunene på kysten av Østlandet og Sørlandet som har et ansvar.

Porsgrunn tar ikke ansvar

I Porsgrunn tar dessverre ikke alle politikerne dette ansvaret. I stedet har flertallet vedtatt å bygge ned en rekke naturområder som folk er glade i og vil ta vare på, og som er hjem til tusenvis av ulike arter dyr og planter. Valleråsen, Viervegen, Bergsbygda og Øvre Mule er noen eksempler.

Porsgrunnspolitikerne håper at barnefamilier vil flytte til Porsgrunn, så lenge det er ledige tomter til å bygge nye eneboliger på. Vi er overbevist om at dette ikke vil føre fram. Vi tror barnefamiliene kommer først og fremst på grunn av attraktive jobber, dernest fordi de opplever at kommunen er moderne og jobber for en bærekraftig framtid for barna deres.

Vi kan ikke fortsette å bygge ned skog, dyrka mark og natur. Vi må i stedet planlegge for en grønn utbygging av grå, tomme arealer i sentrum eller langs bybåndet.

Kommunedelplan for naturmangfold

Miljøpartiet De Grønne krever at Porsgrunn utarbeider en egen kommunedelplan for naturmangfold. En slik plan må legge føringer for videre arealplanlegging og sikre livsgrunnlaget for alle «innbyggerne» i kommunen – det være seg mennesker, dyr eller plantearter.

Kommunedelplan for naturmangfold er en del av punktene i MDGs program for 2019 – 2023. Programmet offentliggjøres på nettsiden vår snart.

Hvis du vil bevare det biologiske mangfoldet i Porsgrunn, så stem på Miljøpartiet De Grønne ved valget til høsten – for mennesker og miljø!