Fotocredit: Vestfold- og Telemarksdelegasjonen under avstemningen i vindkraftdebatten på landsmøtet til MDG 2019.

Dette mener vi om vindkraft

Vindkraftutbygging krever en fornuftig balansegang mellom hensynet til klima og utbyggingen av fornybar energi – og hensynet til naturmangfoldet og å hindre nedbygging av urørt natur. Begge deler er særdeles viktige og påvirker hverandre. MDG vedtok derfor dette på landsmøtet i dag:

May 25, 2019

 1. Norge må både nasjonalt og internasjonalt være en pådriver for energisparing og energieffektivisering.
 2. Fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier. All utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering. Helt uberørt natur skal aldri utbygges av landbasert vindkraft.
 3. Ansvaret for arealsaker flyttes tilbake til Klima- og miljødepartementet
 4. Fylkesmennenes innsigelsesmyndighet i arealsaker styrkes.
 5. Det skal ikke gis nye konsesjoner for landbasert vindkraft før disse tiltakene er implementert, og nasjonal ramme for vindkraft behandlet av Stortinget. Når rammen er vedtatt må konsesjoner som ligger utenfor rammen men som ikke er utbygget bortfalle.
 6. Berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon, og skal veie tungt i utforming av selve planen for utbygging, MTA-planen.
 7. Prinsippet om “hjemfallsrett” bør også gjelde for vindkraftanlegg, og prinsippet om tilbakeføring og restaurering etter endt konsesjonsrunde bør ytterligere styrkes.
 8. Regjeringen må sette av midler til en omfattende satsing på norsk offshore vindkraft, med fokus på hvordan dette kan gjøres uten at naturen (herunder fugler og marint liv) rammes negativt.
 9. Regional planmyndighet styrkes slik at regionale planbestemmelser kan tas i bruk som et virkemiddel for å sikre arealer og styrke fylkeskommunens innsigelsesmyndighet i arealsaker, også overfor staten.
 10. Det er behov for et tonivå-innsigelsesinstitutt der miljødirektoratet gis innsigelsesmyndighet på fagområder innen naturforvaltning som overføres fra fylkesmannen til fylkeskommunen.
 11. MDG sier nei til alle vindkraftprosjekter som svekker livsgrunnlaget til urbefolkning.