Fotocredit: Steinar Engeland via Unsplash

Dette mener vi om naturmangfold

Vi har ingen natur å miste! Landsmøtet vedtok nå en nullvisjon for tap av biologisk mangfold og mener blant annet at kommuner som ikke overholder de nasjonale grensene havner på en ROBEK-liste for natur og fratas delvis økonomisk valgfrihet:

May 26, 2019

 • En nullvisjon for tap av naturmangfold
 • Stans i tap av arter og verdifulle leveområder. Alle kommuner må bli arealnøytrale.
 • Innføre en rekkefølgebestemmelse i planlegging som følger hierarkiet; unngå, avbøte, restaurere, kompensere.
 • Innføring av gradert naturavgift som foreslått av Grønn Skattekommisjon 2015. Inntektene bør øremerkes tiltak for naturrestaurering.
 • Gjeninnføring av Miljødirektoratets rapportering av inngrepsfrie naturområder (INON)
 • Ansvaret for arealsaker tilbakeføres fra Kommunaldepartementet til Miljødepartementet, og Fylkesmannens innsigelsesplikt må styrkes i arealsaker som påvirker natur
 • Styrke virkemidlene for å sikre mer miljøvennlig og giftfritt landbruk
 • Kommunale gress- og friarealer skal skjøttes for høyest mulig bidrag til biologisk mangfold, basert på stedegne frøblandinger for eng og skog
 • Øke støtten til kommuner som vil gjennomføre prosjekter for grønne nærområder med økt biologisk mangfold, flere grøntområder og attraktive sosiale byrom og møteplasser.
 • Utrede en belønningsordning for kommuner, grunneiere og andre som restaurerer verdifull natur.
 • Økt gjenbruk og fortetting av arealer som allerede er utsatt for inngrep og som ikke berører rødlistede arter.
 • Et arealregnskap som sier noe om hva vi har av natur, hva vi burde hatt, hva vi må unngå og hva må vi restaurere.
 • At kommunene innfører arealregnskap. Formålet er å kartlegge og sikre eksisterende naturverdier og i tillegg avklare hvilke stedegne naturtyper som bør tilbakeføres eller restaureres.
 • Regional plan skal styrkes slik at regionale planbestemmelser kan tas i bruk som et virkemiddel for å sikre viktige landbruks- og naturverdier samt nasjonale målsetninger innen by- og tettstedsutvikling, klima og transport. En lovfesting av spesifikke tema for regional planlegging bør utredes og vurderes.
 • Sette sluttstrek for en forvaltningsmodell der bare “verdifull natur” er verd å bevare.
 • NTP (nasjonal transport plan) må bli en strategisk NATP (nasjonal areal og transport plan) med mål om ikke å ødelegge artenes leveområder og natur mens vi bygger morgendagens transportinfrastruktur.
 • At vekstkommuner innfører markagrenser etter modell fra Oslo og Lørenskog for å sikre en kompakt, bærekraftig stedsutvikling og for å redde bynær natur og dyrka mark
 • Alle kommuner pålegges å innføre egne naturbudsjetter, med nasjonale grenser for naturtap og målsetninger for restaurering, som innskjerpes årlig.
 • Det opprettes en ROBEK-liste for natur. Kommuner som ikke overholder de nasjonale grensene fratas delvis økonomisk valgfrihet i en periode fram til avviket er rettet opp.