Fotocredit: Mona Nicolaysen

Bystyreblogg

April 28, 2010

 

—————————————————

Hei!

Mitt navn er Endre Løwe, medlem av bystyret i Porsgrunn for Miljøpartiet De Grønne. På denne siden kommer jeg til å skrive om det politiske liv i bystyret og litt uttafor.

Med vennlig hilsen

Endre Løwe

 I kommende PKT kommer en lenge etterlengtet kulturminneplan opp til vurdering. Og handlingsprogram. Store saker. Kom gjerne med innspill: endre.lowe@mdg.no.

GP 13/14 (12/02464) Protokoll Utvalg for plan og kommunalteknikk 14.10.2014 Vis Vis
PS 54/14 (12/03493) Gbnr. 200/3446, Åmotbakken 14 – Klage på administrativt vedtak Vis Vis
PS 55/14 (13/04402) DRANGEDALSVEGEN 128 (TORSBERGVEGEN 10) G/BNR. 200/3036- KLAGE PÅ VEDTAK OM DELVIS FRAFALL AV TVANGSMULKT Vis Vis
PS 56/14 (13/04267) REGULERINGSPLAN (detaljregulering) FOR MULE SYKEHJEM – 1. GANGSBEHANDLING Vis Vis
PS 57/14 (13/02861) Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Del av Klyvejordet – sykehjem – 1. gangs behandling Vis Vis
PS 58/14 (14/05609) NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN kommune Vis Vis
PS 59/14 (14/06728) HANDLINGSPROGRAM 2015 – 2018, – ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016 – 18. Vis Vis

 

 I bystyret denne gangen er det flere saker MDG skal på talerstolen i.

Bystyre 6.11.2014

GM 10/14 (12/02442) Møteinnkalling Bystyret 06.11.2014 Vis Vis
GP 10/14 (12/02442) Protokoll Bystyret 02.10.2014 Vis Vis
PS 74/14 (14/05446) 2 tertialrapport 2014 fra Keops KF Vis Vis
PS 75/14 (14/05537) Økonomirapport pr. 2. tertial 2014. Vis Vis
PS 76/14 (14/02269) Kreativt gjenbrukssenter, fornyet behandling Vis Vis
PS 77/14 (13/04434) REGULERINGSPLAN (detaljregulering) FOR ET OMRÅDE NORD FOR MYRENE SKOLE – SLUTTBEHANDLING Vis Vis
PS 78/14 (14/05506) Nye Brevik oppvekstsenter – Forprosjekt Vis Vis
PS 79/14 (14/02158) Søknad om delfinansiering av ny Østre Porsgrunn Kirke. Fornyet behandling. Vis Vis
PS 80/14 (14/00040) TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS, ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Vis Vis
PS 81/14 (14/05134) Renovasjon i Grenland IKS, budsjett 2015-18. Vis Vis
PS 82/14 (14/05732) KOMPENSASJON FOR TAPT UNDERVISNING SOM FØLGE AV UTDANNINGSFORBUNDETS STREIK FRA SKOLESTART 2014/15

 

 

75/14 Økonomirapport: holdt innlegg, ingen forslag, rådmann sa det var rett påpekt og at det kommer mer om enkeltselskapa i helårs rapport. Jeg repliserte ikke, men poenget mitt om at vi ikke vet om det nye reglementet er bedre enn det gamle ble det ikke svart på.

Mitt innlegg

Fra saken, om etikk: “Forvaltningen har så langt i år skjedd i h.t. de vedtatte bestemmelsene og rammene i vårt finansreglement”. Det var alt om etikk, som altså ikke er nevnt spesifikt lenger i økonomirapporten.

Vi har inget eget reglement lenger, vi følger andre sine og går ikke lenger inn og sjekker disse.

Administrasjonen og vi vet ikke lenger noe om enkelt-selskap vi investerer i.

Det var dette mdg fryktet da vi var imot det nye reglementet før vi fant ut av i hvilken grad vi ville ha oversikt og om dette nye er bedre etisk sett, enn det gamle. Mdg fikk ingen støtte for sitt forslag da.

Og vi gir oss foreløpig på dette.

 

 

79/14 Delfinansiering av kirke: mange innlegg, kirken får 15 millioner, 5 mer enn rådmanns forslag og 8 mer i forsikring siden forrige gang. Hovedpoeng: kirken vil mer enn å gjenoppbygge kirken og trenger derfor mer penger enn fullverdiforsikret kirke gir, og ber det offentlige om støtte til aktiviteter utover tradisjonell kirkeaktivitet. Og får det.

Mitt inlegg:

Dette er tilnærmet en ikke-sak slik den er lagt fram nå. Det er ingen ting å velge mellom. Vi er etter Kirkeloven forpliktet å gi økonomisk støtte til gjenoppbygging. Men saken legger bare fram et alternativ, til et bygg som går langt utover gjenoppbygging. Det er feil. Vi må hverken bevilge til eller godta kun et slikt fordyrende alternativ.

Mdg prøvde å gjøre noe med dette under evt sak i bystyret, slik at vi kunne få noe å velge mellom, men ordfører avviste votering i forslaget og dikterte referenten til å kalle forslagene for spørsmål. Det var ikke spørsmål. Det var forslag til vedtak. Vi står for våre forslag i evt-saken.
-—----------------------------------------------
I sakspapirene står det: Det samlede
forsikringsoppgjøret er nå på kr 52 mill. Dette kunne fellesrådet, dersom de ville, ha 
gjenreist kirken for,... 
Da må vi som politikere her i dag si: at kirken er fullverdiforsikret, kommunen plikter ikke å ta fra trange budsjett når kirken vil ha mer enn gjenoppbygging.

Fellesrådet og dets representanter har derfor i utvist dårlig skjønn når de ønsker å skyve regninga over på kommunen istedet for på forsikringsselskapet KNIF, både ved å godta en altfor lav forsikringssum, ved ikke å kreve grunnmurens kulturminneverdi som en del av forsikringsummen og ved å kreve mer innhold i den nye kirken enn det som var i den som brant ned. 

Med mer innhold mener vi alt som er utover det en kirke tradisjonelt er. De ønsker blant annet aktivitet for barn og unge. Er det riktig at kommunen skal betale kirken for dette? Kommunen må dekke det en gjenoppføring koster, ikke mer. 
Da må KNIF sine bånd til kirken ikke få oss til å akseptere fellesrådets ene forslag.

I saken må det også ligge et forslag B, basert på RA sine føringer. Det må med videre i prosessen fra i dag. Inntil videre bør det derfor ikke spesifiseres noen sum fra kommunene side til ny kirke. Kanskje vil en gjenoppføring etter RA sine anbefalinger og etter et forsikringsoppgjør som også tar med grunnmuren i sine vurderinger dekke et nytt bygg. Det må vi vite mer om før vi bevilger penger.

I sakspapirene skriver rådmann også dette: Så vidt rådmannen har forstått så baserer skjønnet etter brannen seg på at kirken er 
fullverdiforsikret., det vil si en gjenreising av kirken slik den stod, men med dagens 
krav til universell utforming, brannsikkerhet os. : altså: Rådmannen vet ikke om skjønnet etter brannen er riktig. Har vi da kommet lenger?

Vi er også overrasket over at rådmannen velger å øke samlede bevilgningene til kirken fra forrige saksbehandling med 3 millioner, 15 millioner minus 8 er 7 millioner, rådmann foreslår 10. Det er fra en rådmann som ikke klarer å finne 1 million til et gjenbrukssenter.

Mdg vil uansett ikke ta penger fra et livsynsnøytralt seremonibygg. Vi synes det er provoserende at 1 religiøs gruppering får slike fortrinn foran andre livssyn og religioner. 

Forslag:
1
En ny østsiden kirke etter Riksantikveåarens anbefalinger skal med som et av alternativene i videre saksbehandling.
2
Et nytt forsikringsoppgjør utføres, der grunnmuren som kulturminnevern og alle andre relevante kostnader er med.
3
I videre saksbehandling må det synliggjøres kostnader utover den gamle kirkens bruksområder, separat i byggebudsjettet. 
4
Det bevilges 7 millioner og ikke 10 millioner, da forsikringsutbetalingen er økt med 8 millioner siden forrige saksbehandling med 
sitt forslag på15 millioner. (dette siste forslaget trakk jeg, da vi som er imot bestemte oss for å ikke bevilge noe, fordi premisset om bygging av større kirke er feil)
PS 76/14 (14/02269 Kreativt gjenbrukssenter, fornyet behandling
Mitt innlegg:

Det å være først ute med noe har en verdi som vi må bygge videre på heller enn avslutte. Porsgrunn er satt på kartet innafor et felt som bare vil vokse og vokse. Vi vet at framtida er gjenbruk av ressurser. Fordi vi vet at jorda har begrensninger, økologisk.

Dette vil bli et av de store næringsområdene i framtida. Gjenbrukssenteret er bare starten, og sammen med vårt kompetente miljø i industrien må vi bygge videre på dette som kan bli ei grønn bærekraftig næring på sikt i Grenland. Gjenbrukssenteret er noe som gir oss positiv oppmerksomhet nasjonalt, og har hatt flere medieoppslag.

Det er Gjenbrukssenteret vi får anerkjennelse for i framtidens byer. Vi kan ikke legge ned framtida.

 

 

77/14 REGULERINGSPLAN (detaljregulering) FOR ET OMRÅDE NORD FOR MYRENE SKOLE - SLUTTBEHANDLING

vedtatt mot MDG sin ene stemme

Mitt innlegg

Isolert sett er planene fra Helen og hard spennende, med vekt på bruk av tre som byggematriale, grønne tak og spesielle løsninger.

Feilslått byutviklingspolitikk å satse på studentboliger på campus. Studentboliger i sentrum må være målet, ikke 100 meter fra studieplass. Det er ikke bra for en studentby som ønsker liv i sentrum.

Nå vil studentene bo, studere og snart også få sitt festlokale på campus. Og kan holde seg på Campus.

Sentrumsbygg som tidligere SKK eller andre løsninger burde heller sees på.

Campus burde begrenses til skolebygg, ikke boliger, grunner press på matjord.

Parkeringsplasser burde begrenses, slik at studenter går eller sykler til studieplass.

Dekningsgrad av studentboliger i Porsgrunn er bedre enn landsgjennomsnittet

Høyspent, grenseverdier er lave i Porsgrunn. En føre-var tilnærming burde tilsvare ingen bygging i området.

 

 

78/14 Nye Brevik oppvekstsenter – Forprosjekt

Mitt innlegg

Mdg foreslo utsettelse av saken i PKT fordi lagring av farlig avfall med lossing fra skip og behandlinganlegg åpent i dagen, ikke kan etableres så nærme barnehage og skole. Det var liten forståelse for dette i utvalget. Men Mdg mener det er uansvarlig å gå videre med disse planene før man vet innholdet i Heidelberg-gruppens planer.

I tillegg ser vi at det ikke vil bli lagt opp til passivhusstandard, slik planen var opprinnelig. Da velger man å spare seg til fant, ved å bygge billigere og betale mer i strøm de påfølgende 50-100 åra.

Det er også slik at det legges opp til reduksjoner på mange andre områder, med det resultat at ting blir upraktisk og dårligere. Alt i alt viser dette for oss at dette burde vente til vi får bedre råd og vet mer.

Forslag om å evt bygge større hall vil vi støtte, dersom dette ikke gir vesentlig større utgifter.

Som dere forstår er den røde trådene innlegget fra Mdg at når vi først skal gjøre noe, så skal vi gjøre det skikkelig.

82/14 KOMPENSASJON FOR TAPT UNDERVISNING SOM FØLGE AV UTDANNINGSFORBUNDETS STREIK FRA SKOLESTART 2014/15

Utdrag fra administrasjonen saksframlegg:

Økonomi 

Streiken medførte en reduksjon i lønnsutbetalinger for august måned på ca kr. 5 

millioner. I tillegg gir utsatt virkningsdato av vårens lønnsoppgjør en besparelse på ca 

1 million. Dette er anslag, endelig beregning av innsparinger følger av 

lønnsutbetalingen i oktober måned. 

Skolene er gjennom budsjettvedtaket i handlingsprogram 2014-17  pålagt store 

innsparinger i driftsbudsjettene i 2014, det er ikke realistisk at disse målene innfris 

fullstendig. Vi kan derfor ikke snakke om noe direkte overskudd som følge av 

streiken. Det er imidlertid rimelig, sett fra rådmannens side, at noe av det innsparte 

beløpet brukes til kompenserende tiltak. Elevenes læringsutbytte er av overordnet 

 

betydning, og dersom styrkingstiltak kan bidra til at elevene blir m

 

Mitt innlegg:

Utrolig, kommunen bruker streiken til å kutte i midler til skolene.

Samtidig som man nærmest fornærmer skolene ved å si at de ikke følger innsparingstiltakene.

Betyr dette i praksis at nå behøver ikke skolene spare fordi de allerede har spart gjennom streiken?

Selvfølgelig skulle de fått midlene slik at de kunne  fortsatt innsparingene etter opprinnelige plan.

Dette virker uoversiktlig.

 

(jeg stemte allikevel ikke imot rådmannens innstilling, ingen forbund har reagert på forhånd og jeg var lei av å være alene om å stemme imot denne kvelden)